Stypendia

Regulamin przyznawania stypendiów przez Fundację OKO-LICE KULTURY

1. Mając na uwadze statutowe cele Fundacji i sposoby ich realizacji Zarząd Fundacji uchwala program stypendialny i utworzenie stypendialnego funduszu dla osób szczególnie uzdolnionych niniejszy Regulamin przyznawania stypendiów dalej zwany Regulaminem.

2. Osoby szczególnie uzdolnione wskazuje Zarządowi Fundacji Komisja Stypendialna złożona z osób godnych publicznego szacunku i zaufania w miedzy innymi tym celu przez Zarząd Fundacji.

3. Program stypendialny to wszelkie godziwe, przez konkretne przepisy prawa wyraźnie nie zabronione postąpienia Fundacji dokonywane w ramach realizacji celów Fundacji.

4. Fundusz Stypendialny to wyrażona w pieniądzu równowartość wsparcia celowego udzielonego przez Fundację osobom. Wysokość i warunki przyznania stypendium określa Komisja Stypendialna i niniejszy regulamin udostępniany do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, na podstawie, którego, w rozumieniu ustawy o PIT, Fundacja przyznaje stypendia dla szczególnie zdolnych i wyróżniających się osób.

5. Zarząd Fundacji informuje publicznie o kwotach i ilości udzielonych w danym roku stypendiów.

6. Stypendia są przyznawane jednorazowo lub na okres, z uwzględnieniem wskazań Komisji Stypendialnej wnioskującej.

7. Tryb, warunki i zasady przyznawania stypendiów leżą w gestii Komisji Stypendialnej.

8. W przypadku, gdy po ogłoszeniu warunków zachodzi uzasadniona potrzeba ogłoszenia warunków dodatkowych, ogłasza się je niezwłocznie.

9. Decyzję o ustaleniu listy stypendystów Komisja Stypendialna podejmuje większością głosów w obecności przynajmniej ½ składu Komisji.

10. Każdy ubiegający się o stypendium otrzymuje w formie pisemnej decyzję o przyznaniu stypendium.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie wszystkie decyzje podejmuje ostatecznie Zarząd Fundacji.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publicznego ogłoszenia w Internecie na stronie Fundacji i jest wiążący do jego odwołania.